• 074-220602-4
  • contact@numsab.co.th
  • 17 ซอย 5 ถนนประชายินดี หาดใหญ่ สงขลา 90110

ประกันอัคคีภัย

  1. หน้าแรก
  2. บริการของเรา
  3. ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย
Fire Insurance

 

การประกันภัยอัคคีภัย เป็นหลักประกันความเสี่ยงแก่ทรัพย์สินประเภทหนึ่ง โดยคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย หรือสำหรับทำแสงสว่าง นอกจากนี้ยังคุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากความร้อน หรือควัน อันเป็นผลมาจากเพลิงไหม้ ความเสียหายเนื่องจากน้ำหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง รวมถึงการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น การทำลายบ้านข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้ไฟลุกลามออกไป เป็นต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
E: contact@numsab.co.th
M: +66-74-220-602 Ext.101, 102