• 074-220602-4
 • contact@numsab.co.th
 • 17 ซอย 5 ถนนประชายินดี หาดใหญ่ สงขลา 90110

ประกันภัยสำหรับความรับผิดและเบ็ดเตล็ด

 1. หน้าแรก
 2. บริการของเรา
 3. ประกันภัยสำหรับความรับผิดและเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยสำหรับความรับผิดและเบ็ดเตล็ด
Liability and Miscellanous Insurance

 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียและความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองของการประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง


 • ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

  – การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liabiliry Insurance)
  – การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance)
  – การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)
  – การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)
  – การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Insurance) เป็นต้น

 • ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ
  – การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
  คุ้มครองแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการเล่นกอล์ฟ การซ้อม หรือการฝึกหัดกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหายหรือสูญหาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
E: contact@numsab.co.th
M: +66-74-220-602 Ext.101, 102