• 074-220602-4
 • contact@numsab.co.th
 • 17 ซอย 5 ถนนประชายินดี หาดใหญ่ สงขลา 90110

ประกันภัยอุบัติเหตุ

 1. หน้าแรก
 2. บริการของเรา
 3. ประกันภัยอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ 

Accident Insurance

 

 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  (Personal Accident Insurance)
  หมายถึง การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับบุคคล จะเป็นเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น หรือให้มีผลบังคับรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยได้

 

 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม (Group Accident Insurance)
  เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง มีลักษณะคิดเหมาเป็นรายบุคคลภายในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ หากลูกจ้างได้พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้ว จะถือได้ว่าหมดความคุ้มครอง

 

 • ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Accident Insurance)
  เป็นการประกันภัยซึ่งมีลักษณะเดียวกับประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม โดยเน้นความคุ้มครองสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ


  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
  E: contact@numsab.co.th
  M: +66-74-220-602 Ext.101, 102